About us > 

Members
 • Harry (Hua-Xiang) Xia, Ph.D.

  General Editor-in-Chief
  Livingston, NJ, USA

 • Selin (Hua) He, M.D. M.Phil.

  Executive Editor
  Houston, TX, USA

 • Sarah Zhang, Ph.D.

  Scientific Editor
  Philadelphia, PA, USA

 • Shirley (Xiu-Ling) Zhang

  Finacial Manager
  Wuhan, Hubei, China

 • Linda Abraham

  Language Editor
  Archer, Florida, USA

 • Ling-Kun Song

  Art Editor
  Chongqing, China

 • Jia-Wei Li

  IT Support
  Beijng, China

 • Amber (Xiao-Wan) Dong

  Editorial Assistant
  Wuhan, Hubei, China

 • Vinson (Wan-Chen) Hu

  Editorial Assistant
  Wuhan, Hubei, China