Publications > Journals > Medical Research & Publication > Journal Home

Medical Research & Publication
pISSN :
eISSN :


Editors-in-Chief :

Harry Hua-Xiang Xia
Xia & He Publishing Inc.The First Affiliated Hospital of Guangdong Pharmaceutical University
Livingston, NJ, USA


Sarah Yuan-Yuan Zhang
Sichuan University
Chengdu, Sichuan, China

Aims and scope