v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Original Article

Clinical Factors Associated with Hepatocellular Iron Deposition in End-stage Liver Disease

Amelia Fierro-Fine, Leana Guerin, Hasan Hicsasmaz, Kyle E. Brown

Published online: July 8, 2020

[ ] [ PDF Pages: 231-239 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00022

Autotaxin: An Early Warning Biomarker for Acute-on-chronic Liver Failure

Caiyun Nie, Lei Zhang, Xiaobing Chen, Ying Li, Fushuang Ha, Hua Liu, Tao Han

Published online: July 21, 2020

[ ] [ PDF Pages: 240-245 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00045

Liver Dysfunction and Its Association with the Risk of Death in COVID-19 Patients: A Prospective Cohort Study

Lin Fu, Jun Fei, Shen Xu, Hui-Xian Xiang, Ying Xiang, Biao Hu, Meng-Die Li, Fang-Fang Liu, Ying Li, Xiu-Yong Li, Hui Zhao, De-Xiang Xu

Published online: August 20, 2020

[ ] [ PDF Pages: 246-254 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00043

Efficacy and Safety of All-oral Emitasvir and Sofosbuvir in Patients with Genotype 1b HCV Infections without Cirrhosis

Huiying Rao, Xingxiang Yang, Youwen Tan, Qin Ning, Daokun Yang, Jiefei Wang, Yongfeng Yang, Sujun Zheng, Dongliang Yang, Jinlin Hou, Qing Xie, Caiyan Zhao, Lunli Zhang, Xiaorong Mao, Tong Sun, Lang Bai, Fuchun Zhang, Jinglan Jin, Yingren Zhao, Maorong Wang, Wen Xie, Yingjie Ma, Jun Quan, Xuebing Yan, Ping An, Feng Lin, Jidong Jia, Xiaoxuan Hu, Zuojiong Gong, Jie Wu, Yongping Chen, Zhansheng Jia, Minghua Lin, Guiqiang Wang, Yueyong Zhu, Yingjun Zhang, Hongming Xie, Lin Luo, Qingyun Ren, Rui Huang, Lai Wei

Published online: September 11, 2020

[ ] [ PDF Pages: 255-261 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00031

Changing Population of Liver Transplant Recipients in the Era of Direct-acting Antiviral Therapy

Chencheng Xie, Yong-Fang Kuo, Ashwani K. Singal

Published online: August 10, 2020

[ ] [ PDF Pages: 262-266 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00032

Efficacy and Safety of Glecaprevir/Pibrentasvir for Chronic Hepatitis C Patients: A Systematic Review and Meta-analysis

Hong-Qin Xu, Chun-Guang Wang, Peng Xiao, Yan-Hang Gao

Published online: September 2, 2020

[ ] [ PDF Pages: 267-276 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00047

Histological Outcome of Fuzheng Huayu plus Entecavir Combination Therapy in Chronic Hepatitis B Patients with Significant Liver Fibrosis

Hong-Lian Gui, Chang-Qing Zhao, Yan Wang, Hong-Tu Gu, Wei-Jing Wang, Wei Cai, Qing Guo, Shi-San Bao, Lie-Ming Xu, Qing Xie

Published online: July 21, 2020

[ ] [ PDF Pages: 277-284 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00004

Analysis of Clinicopathological Characteristics and Prognosis of Young Patients with Hepatocellular Carcinoma after Hepatectomy

Chuan Li, Kang Chen, Xu Liu, Hao-Tian Liu, Xiu-Mei Liang, Guang-Lan Liang, Shao-Tong Tang, Rong-Rui Huo, Liang Ma, Bang-Be Xiang, Jian-Hong Zhong, Le-Qun Li

Published online: August 10, 2020

[ ] [ PDF Pages: 285-291 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00021

Predicting Infiltrative Hepatocellular Carcinoma Patient Outcome Post-TACE: MR Bias Field Correction Effect on 3D-quantitative Image Analysis

Cuihong Liu, Susanne Smolka, Xenophon Papademetris, Duc Do Minh, Geliang Gan, Yanhong Deng, MingDe Lin, Julius Chapiro, Ximing Wang, Christos Georgiades, Kelvin Hong

Published online: August 18, 2020

[ ] [ PDF Pages: 292-298 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00054

Employment and Patient Satisfaction after Liver Transplantation

Christopher Cao, Dina Halegoua-DeMarzio, Shady Guirguis, Crystal Chen, Jonathan M. Fenkel, Steven Herrine

Published online: July 14, 2020

[ ] [ PDF Pages: 299-303 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00010

Review Article

Antihepatic Fibrosis Drugs in Clinical Trials

Yue-Cheng Guo, Lun-Gen Lu

Published online: August 24, 2020

[ ] [ PDF Pages: 304-312 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00023

HEV and HBV Dual Infection: A Review

Myra Nasir, George Y. Wu

Published online: July 3, 2020

[ ] [ PDF Pages: 313-321 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00030

Review of Clinically Relevant Drug Interactions with Next Generation Hepatitis C Direct-acting Antiviral Agents

Jenny Hong, Robert C. Wright, Nilu Partovi, Eric M. Yoshida, Trana Hussaini

Published online: July 30, 2020

[ ] [ PDF Pages: 322-335 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00034

Primary Sclerosing Cholangitis and Primary Biliary Cirrhosis Overlap Syndrome: A Review

Sheena Mago, George Y. Wu

Published online: August 24, 2020

[ ] [ PDF Pages: 336-346 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00036

Hypothyroidism and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Pathophysiological Associations and Therapeutic Implications

Tomislav Kizivat, Ivana Maric, Dunja Mudri, Ines Bilic Curcic, Dragan Primorac, Martina Smolic

Published online: July 21, 2020

[ ] [ PDF Pages: 347-353 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00027

Letter to the Editor

Revised Nomenclature for Fatty Liver Disease: Cutting through the Confusion

Khalid Alsawat, Almoutaz Hashim, Mohamed Alboraie, Yasser Fouad

Published online: September 21, 2020

[ ] [ PDF Pages: 354-355 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00049

Back to Top