v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Editorial

One Year After First Spontaneous Bacterial Peritonitis: Who Survives?

Atoosa Rabiee

Published online: September 26, 2021

[ ] [ PDF Pages: 603-604 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00285

Letter to the Editor

Characteristics and Outcome of Exertional Heatstroke Patients Complicated by Acute Hepatic Injury

Heewon Yang, HyukHoon Kim, Sangchun Choi

Published online: September 15, 2021

[ ] [ PDF Pages: 605-606 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00307

Original Article

Metabolic Disorders Combined with Noninvasive Tests to Screen Advanced Fibrosis in Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Yi-Wen Shi, Fang-Ping He, Jin-Jun Chen, Hong Deng, Jun-Ping Shi, Cai-Yan Zhao, Yu-Qiang Mi, Zheng-Sheng Zou, Yong-Jian Zhou, Fu-Sheng Di, Rui-Dan Zheng, Qin Du, Jia Shang, Rui-Xu Yang, Branko Popovic, Bi-Hui Zhong, Jian-Gao Fan

Published online: April 23, 2021

[ ] [ PDF Pages: 607-614 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00058

Significant Histologic Changes Are Not Rare in Treatment-naive Hepatitis B Patients with Normal Alanine Aminotransferase Level: A Meta-analysis

Chi Zhang, Jia-Wen Li, Zhao Wu, Hong Zhao, Gui-Qiang Wang

Published online: May 6, 2021

[ ] [ PDF Pages: 615-625 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00136

Clinical Course and Outcome Patterns of Acute-on-chronic Liver Failure: A Multicenter Retrospective Cohort Study

Man-Man Xu, Ming Kong, Peng-Fei Yu, Ying-Ying Cao, Fang Liu, Bing Zhu, Yi-Zhi Zhang, Wang Lu, Huai-Bin Zou, Bin-Wei Duan, Shao-Li You, Shao-Jie Xin, Tao Han, Zhong-Ping Duan, Yu Chen

Published online: April 16, 2021

[ ] [ PDF Pages: 626-634 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00179

Development and Validation of an RNA Binding Protein-associated Prognostic Model for Hepatocellular Carcinoma

Hao Zhang, Peng Xia, Weijie Ma, Yufeng Yuan

Published online: April 13, 2021

[ ] [ PDF Pages: 635-646 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00103

Development and Validation of a Prognostic Model for One-year Survival of Cirrhosis Patients with First-ever Spontaneous Bacterial Peritonitis

Rui-Rui Wang, Hong-Qiu Gu, Ying-Ying Wei, Jin-Xiang Yang, Yi-Xin Hou, Hui-Min Liu, Zhi-Yun Yang, Xian-Bo Wang, Yu-Yong Jiang

Published online: May 24, 2021

[ ] [ PDF Pages: 647-654 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00031

Characteristics and Outcome of Exertional Heatstroke Patients Complicated by Acute Hepatic Injury: A Cohort Study

Jingjing Ji, Jinghua Gao, Conglin Wang, Leifang Ouyang, Zheying Liu, Zhifeng Liu

Published online: June 22, 2021

[ ] [ PDF Pages: 655-660 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00084

Potential Role and Clinical Value of PPP2CA in Hepatocellular Carcinoma

Cheng-Lei Yang, Xue Qiu, Jin-Yan Lin, Xiao-Yu Chen, Yu-Mei Zhang, Xiao-Yin Hu, Jian-Hong Zhong, Shen Tang, Xi-Yi Li, Bang-De Xiang, Zhi-Ming Zhang

Published online: May 13, 2021

[ ] [ PDF Pages: 661-671 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00168

Hepatic Resection Versus Stereotactic Body Radiation Therapy Plus Transhepatic Arterial Chemoembolization for Large Hepatocellular Carcinoma: A Propensity Score Analysis

Jing Sun, Wen-Gang Li, Quan Wang, Wei-Ping He, Hong-Bo Wang, Ping Han, Tao Zhang, Ai-Min Zhang, Yu-Ze Fan, Ying-Zhe Sun, Xue-Zhang Duan

Published online: April 28, 2021

[ ] [ PDF Pages: 672-681 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00188

A Simple and Quick Screening Method for Intrapulmonary Vascular Dilation in Cirrhotic Patients Based on Machine Learning

Yu-Jie Li, Kun-Hua Zhong, Xue-Hong Bai, Xi Tang, Peng Li, Zhi-Yong Yang, Hong-Yu Zhi, Xiao-Jun Li, Yang Chen, Peng Deng, Xiao-Lin Qin, Jian-Teng Gu, Jiao-Lin Ning, Kai-Zhi Lu, Ju Zhang, Zheng-Yuan Xia, Yu-Wen Chen, Bin Yi

Published online: April 29, 2021

[ ] [ PDF Pages: 682-689 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00184

UMSCs Attenuate LPS/D-GalN-induced Acute Liver Failure in Mice by Down-regulating the MyD88/NF-κB Pathway

Hailing Liao, Siying Du, Ting Jiang, Mengyao Zheng, Zhao Xiang, Jinhui Yang

Published online: April 22, 2021

[ ] [ PDF Pages: 690-701 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00157

Serum N-terminal DDR1: A Novel Diagnostic Marker of Liver Fibrosis Severity

Yuxin Zhang, Yujie Zhang, Huifang Liang, Zeng Zhuo, Pan Fan, Yifa Chen, Zhanguo Zhang, Wanguang Zhang

Published online: April 25, 2021

[ ] [ PDF Pages: 702-710 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00024

Development of a Novel Endovascular Brachytherapy Stent: A Proof-of-concept Study

Nan Du, Jingqin Ma, Zihan Zhang, Yongjie Zhou, Minjie Yang, Wen Zhang, Jianjun Luo, Zhiping Yan

Published online: July 7, 2021

[ ] [ PDF Pages: 711-718 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00128

Review Article

Alcohol and Metabolic-associated Fatty Liver Disease

Fu-Rong Sun, Bing-Yuan Wang

Published online: July 19, 2021

[ ] [ PDF Pages: 719-730 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00173

Drug-induced Fatty Liver Disease: Pathogenesis and Treatment

Tea Omanovic Kolaric, Vjera Nincevic, Lucija Kuna, Kristina Duspara, Kristina Bojanic, Sonja Vukadin, Nikola Raguz-Lucic, George Y Wu, Martina Smolic

Published online: September 14, 2021

[ ] [ PDF Pages: 731-737 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00091

Hepatocellular Carcinoma and the Role of Liver Transplantation: A Review

Haris Muhammad, Aniqa Tehreem, Peng-Sheng Ting, Merve Gurakar, Sean Young Li, Cem Simsek, Saleh A. Alqahtani, Amy K. Kim, Ruhail Kohli, Ahmet Gurakar

Published online: June 7, 2021

[ ] [ PDF Pages: 738-748 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00125

Novel Agents in the Management of Hepatic Encephalopathy: A Review

Leen Z. Hasan, George Y. Wu

Published online: June 22, 2021

[ ] [ PDF Pages: 749-759 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00102

COVID-19 and Indirect Liver Injury: A Narrative Synthesis of the Evidence

Francisco Idalsoaga, Gustavo Ayares, Juan Pablo Arab, Luis Antonio Díaz

Published online: June 16, 2021

[ ] [ PDF Pages: 760-768 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00140

Guideline

Guidelines for Prevention and Treatment of Chronic Hepatitis B

Guiqiang Wang, Zhongping Duan

Published online: September 28, 2021

[ ] [ PDF Pages: 769-791 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00209

Back to Top