v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Journal of Clinical and Translational Hepatology

Volume 7 Issue 3  PP 195-284

Editorial

HBV cccDNA: The Stumbling Block for Treatment of HBV Infection

Shousheng Liu, Yongning Xin

Published online: September 30, 2019

[ ] [ PDF Pages: 195-196 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00047

Original Article

Comparing the Efficacy and Safety of Treating Chronic Hepatitis B Infection during Pregnancy with Lamivudine, Telbivudine, and Tenofovir: A Meta-analysis

Shahnaz Sali, Mohammad Darvishi, Mojtaba GhasemiAdl, Meisam Akhlaghdoust, Azin Mirzazadeh, Somayeh Elikaei Behjati, Hossein Sheikh-Zeinolabedini, Shervin Shokouhi, Soheil Tavakolpour

Published online: September 2, 2019

[ ] [ PDF Pages: 197-212 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00021

Efficacy and Safety of All-oral, 12-week Ravidasvir Plus Ritonavir-boosted Danoprevir and Ribavirin in Treatment-naïve Noncirrhotic HCV Genotype 1 Patients: Results from a Phase 2/3 Clinical Trial in China

Xiaoyuan Xu, Bo Feng, Yujuan Guan, Sujun Zheng, Jifang Sheng, Xingxiang Yang, Yuanji Ma, Yan Huang, Yi Kang, Xiaofeng Wen, Jun Li, Youwen Tan, Qing He, Qing Xie, Maorong Wang, Ping An, Guozhong Gong, Huimin Liu, Qin Ning, Rui Hua, Bo Ning, Wen Xie, Jiming Zhang, Wenxiang Huang, Yongfeng Yang, Minghua Lin, Yingren Zhao, Yanhong Yu, Jidong Jia, Dongliang Yang, Liang Chen, Yinong Ye, Yuemin Nan, Zuojiong Gong, Quan Zhang, Peng Hu, Fusheng Wang, Yongguo Li, Dongliang Li, Zhansheng Jia, Jinlin Hou, Chengwei Chen, Jinzi J. Wu, Lai Wei

Published online: September 30, 2019

[ ] [ PDF Pages: 213-220 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00033

Efficacy and Safety of 12-week Interferon-based Danoprevir Regimen in Patients with Genotype 1 Chronic Hepatitis C

Lai Wei, Jia Shang, Yuanji Ma, Xiaoyuan Xu, Yan Huang, Yujuan Guan, Zhongping Duan, Wenhong Zhang, Zhiliang Gao, Mingxiang Zhang, Jun Li, Jidong Jia, Yongfeng Yang, Xiaofeng Wen, Maorong Wang, Zhansheng Jia, Bo Ning, Yongping Chen, Yue Qi, Jie Du, Jianning Jiang, Lixin Tong, Yao Xie, Jinzi J. Wu

Published online: July 22, 2019

[ ] [ PDF Pages: 221-225 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00018

Hepatitis C Screening: Barriers to Linkage to Care

Sammy Saab, Youssef P. Challita, Lisa M. Najarian, Rong Guo, Satvir S. Saggi, Gina Choi

Published online: April 12, 2019

[ ] [ PDF Pages: 226-231 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2018.00063

TIPS Is Not Associated with a Higher Risk of Developing HCC in Cirrhotic Patients: A Systematic Review and Meta-analysis

Bin Chen, Long Pang, Hao-Bin Chen, Dong-Bo Wu, Yong-Hong Wang, En-Qiang Chen

Published online: June 14, 2019

[ ] [ PDF Pages: 232-237 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00007

Effect of Autologous Bone Marrow Stem Cell Therapy in Patients with Liver Cirrhosis: A Meta-analysis

Chuan-Xin Wu, Deng Wang, Ying Cai, Ao-Ran Luo, Hang Sun

Published online: September 15, 2019

[ ] [ PDF Pages: 238-248 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00008

A Potential Functional Cure in Chinese HBeAg-negative Chronic Hepatitis B Patients Treated with Peg-interferon Alpha-2a

Xinyue Chen, Qianguo Mao, Yao Xie, Xiaoguang Dou, Qing Xie, Jifang Sheng, Zhiliang Gao, Xiaoling Zhou, Yingxia Liu, Huanwei Zheng, Shuqin Zhang, Shibo Li, Fusheng Zhu, Yuqin Xu, Mingxiang Zhang, Yaoren Hu, Xiaoping Chen, Yan Huang, Hong Ren, Jidong Jia

Published online: August 20, 2019

[ ] [ PDF Pages: 249-257 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00016

Review Article

HBV cccDNA and Its Potential as a Therapeutic Target

Anjing Zhu, Xinzhong Liao, Shuang Li, Hang Zhao, Limin Chen, Min Xu, Xiaoqiong Duan

Published online: July 31, 2019

[ ] [ PDF Pages: 258-262 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2018.00054

Complementary and Alternative Medicine-related Drug-induced Liver Injury in Asia

Cyriac Abby Philips, Philip Augustine, Sasidharan Rajesh, Praveen Kumar Y, Deepak Madhu

Published online: September 2, 2019

[ ] [ PDF Pages: 263-274 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00024

Obesity Paradox in Chronic Liver Diseases: Product of Bias or a Real Thing?

Ines Bilic Curcic, Maja Cigrovski Berkovic, Lucija Kuna, Hrvoje Roguljic, Robert Smolic, Silvija Canecki Varzic, Lucija Virovic Jukic, Martina Smolic

Published online: September 15, 2019

[ ] [ PDF Pages: 275-279 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00029

Case Report

Amoxicillin-clavulanate-induced Granulomatous Hepatitis: Case Report and Review of the Literature

Avin Aggarwal, Neha Jaswal, Richa Jain, Hussien Elsiesy

Published online: September 26, 2019

[ ] [ PDF Pages: 280-283 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2019.00027

Back to Top