v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Editorial

Ariadne’s Thread in the Network of Hepatocellular Carcinoma Immunobiology

John Koskinas, Athanasios Armakolas

Published online: June 7, 2021

[ ] [ PDF Pages: 279-280 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00140

Prediction and Prevention of Post-hepatectomy Liver Failure: Where Do We Stand?

Amr Shaaban Hanafy

Published online: June 18, 2021

[ ] [ PDF Pages: 281-282 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00144

Original Article

PD-1 Involvement in Peripheral Blood CD8+ T Lymphocyte Dysfunction in Patients with Acute-on-chronic Liver Failure

Xiaoshuang Zhou, Yidong Li, Yaqiu Ji, Tian Liu, Ninghui Zhao, Jiefeng He, Jia Yao

Published online: March 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 283-290 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00142

Development and Validation of a Nomogram Based on Perioperative Factors to Predict Post-hepatectomy Liver Failure

Bin Xu, Xiao-Long Li, Feng Ye, Xiao-Dong Zhu, Ying-Hao Shen, Cheng Huang, Jian Zhou, Jia Fan, Yong-Jun Chen, Hui-Chuan Sun

Published online: March 15, 2021

[ ] [ PDF Pages: 291-300 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00013

Integrative Characterization of Immune-relevant Genes in Hepatocellular Carcinoma

Wei-Feng Hong, Yu-Jun Gu, Na Wang, Jie Xia, Heng-Yu Zhou, Ke Zhan, Ming-Xiang Cheng, Ying Cai

Published online: March 8, 2021

[ ] [ PDF Pages: 301-314 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00132

Differentiation of Hepatocellular Carcinoma from Hepatic Hemangioma and Focal Nodular Hyperplasia using Computed Tomographic Spectral Imaging

Weixia Li, Ruokun Li, Xiangtian Zhao, Xiaozhu Lin, Yixing Yu, Jing Zhang, Kemin Chen, Weimin Chai, Fuhua Yan

Published online: March 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 315-323 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00173

3-year Treatment of Tenofovir Alafenamide vs. Tenofovir Disoproxil Fumarate for Chronic HBV Infection in China

Jinlin Hou, Qin Ning, Zhongping Duan, You Chen, Qing Xie, Fu-Sheng Wang, Lunli Zhang, Shanming Wu, Hong Tang, Jun Li, Feng Lin, Yongfeng Yang, Guozhong Gong, John F. Flaherty, Anuj Gaggar, Shuyuan Mo, Cong Cheng, Gregory Camus, Chengwei Chen, Yan Huang, Jidong Jia, Mingxiang Zhang, GS-US-320-0110 and GS-US-320-0108 China Investigators

Published online: April 28, 2021

[ ] [ PDF Pages: 324-334 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00145

Tenofovir Alafenamide Fumarate, Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir: Which is the Most Effective Drug for Chronic Hepatitis B? A Systematic Review and Meta-analysis

Xuefeng Ma, Shousheng Liu, Mengke Wang, Yifen Wang, Shuixian Du, Yongning Xin, Shiying Xuan

Published online: March 29, 2021

[ ] [ PDF Pages: 335-344 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00164

Validation of the Nanjing Criteria for Diagnosing Pyrrolizidine Alkaloids-induced Hepatic Sinusoidal Obstruction Syndrome

Wei Zhang, Lu Liu, Ming Zhang, Feng Zhang, Chunyan Peng, Bin Zhang, Jun Chen, Lin Li, Jian He, Jiangqiang Xiao, Yanhong Feng, Xunjiang Wang, Aizhen Xiong, Li Yang, Xiaoping Zou, Yuecheng Yu, Yuzheng Zhuge

Published online: March 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 345-352 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00124

Efficacy of Intragastric Balloons in the Markers of Metabolic Dysfunction-associated Fatty Liver Disease: Results from Meta-analyses

Zi-Yuan Zou, Jing Zeng, Tian-Yi Ren, Yi-Wen Shi, Rui-Xu Yang, Jian-Gao Fan

Published online: March 16, 2021

[ ] [ PDF Pages: 353-363 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00183

Roles of SET7/9 and LSD1 in the Pathogenesis of Arsenic-induced Hepatocyte Apoptosis

Bing Han, Yi Yang, Lei Tang, Qin Yang, Rujia Xie

Published online: April 16, 2021

[ ] [ PDF Pages: 364-372 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00185

Icaritin Attenuates Lipid Accumulation by Increasing Energy Expenditure and Autophagy Regulated by Phosphorylating AMPK

Yue Wu, Ying Yang, Fang Li, Jie Zou, Yu-Hao Wang, Meng-Xia Xu, Yong-Lun Wang, Rui-Xi Li, Yu-Ting Sun, Shun Lu, Yuan-Yuan Zhang, Xiao-Dong Sun

Published online: March 8, 2021

[ ] [ PDF Pages: 373-383 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00050

Predictive Value of Inflammation Biomarkers in Patients with Portal Vein Thrombosis

Jian-Bo Han, Qing-Hua Shu, Yu-Feng Zhang, Yong-Xiang Yi

Published online: March 30, 2021

[ ] [ PDF Pages: 384-391 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00159

Characteristics and Inpatient Outcomes of Primary Biliary Cholangitis and Autoimmune Hepatitis Overlap Syndrome

Yi Jiang, Bing-Hong Xu, Brandon Rodgers, Nikolaos Pyrsopoulos

Published online: March 11, 2021

[ ] [ PDF Pages: 392-398 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00008

Review Article

HBV Integration Induces Complex Interactions between Host and Viral Genomic Functions at the Insertion Site

Dake Zhang, Ke Zhang, Urlike Protzer, Changqing Zeng

Published online: April 25, 2021

[ ] [ PDF Pages: 399-408 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2021.00062

A Review of Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus Immunopathogenesis

Corey Saraceni, John Birk

Published online: May 31, 2021

[ ] [ PDF Pages: 409-418 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00095

Direct-acting Antiviral Regimens for Patients with Chronic Infection of Hepatitis C Virus Genotype 3 in China

Xiaozhong Wang, Lai Wei

Published online: May 12, 2021

[ ] [ PDF Pages: 419-427 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00097

Nonalcoholic Fatty Liver Disease after Liver Transplant

Akshay Shetty, Fanny Giron, Mukul K. Divatia, Muhammad I. Ahmad, Sudha Kodali, David Victor

Published online: May 17, 2021

[ ] [ PDF Pages: 428-435 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00072

Current and New Drugs for COVID-19 Treatment and Its Effects on the Liver

Sandeep Satsangi, Nitin Gupta, Parul Kodan

Published online: April 19, 2021

[ ] [ PDF Pages: 436-446 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00174

Case Report

Acute-on-chronic Liver Failure in a Patient with Candida Endophthalmitis: A Case Report

Ying Cao, Ying Fan, Yanbin Wang, Xiyao Liu, Wen Xie

Published online: March 30, 2021

[ ] [ PDF Pages: 447-451 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2020.00092

Back to Top