v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Original Article

Metabolic Liver Diseases

Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Changes in Gut Microbiota and Blood Lipids

Keen Yang, Jieying Zeng, Huaiyu Wu, Huiyu Liu, Zhimin Ding, Weiyu Liang, Linghu Wu, Ziwei Lin, Wenhui Huang, Jinfeng Xu, Fajin Dong

Published online: March 18, 2024

[ ] [ PDF Pages: 333-345 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00199

Liver Injury, Autoimmune, and Cholestatic Diseases

A Revised Classification of Primary Iron Overload Syndromes

Yasuaki Tatsumi, Motoyoshi Yano, Shinya Wakusawa, Hiroaki Miyajima, Tetsuya Ishikawa, Shinsaku Imashuku, Atsuko Takano, Wataru Nihei, Ayako Kato, Koichi Kato, Hisao Hayashi, Kentaro Yoshioka, Kazuhiko Hayashi

Published online: March 19, 2024

[ ] [ PDF Pages: 346-356 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00290

RAMP1 Protects Hepatocytes against Ischemia-reperfusion Injury by Inhibiting the ERK/YAP Pathway

Yongsheng Tang, Zenan Yuan, Xu Lu, Yingqiu Song, Shuguang Zhu, Chunhui Qiu, Qi zhang, Binsheng Fu, Changchang Jia, Hua Li

Published online: February 29, 2024

[ ] [ PDF Pages: 357-370 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00339

Hepatic and Biliary Neoplasia

Mortality Burden of Liver Cancer in China: An Observational Study From 2008 to 2020

Huixin Liu, Xiaoxiao Wang, Lijun Wang, Peng Yin, Feng Liu, Lai Wei, Yu Wang, Maigeng Zhou, Jinlei Qi, Huiying Rao

Published online: March 19, 2024

[ ] [ PDF Pages: 371-380 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00455

Infectious Hepatitis

The Relationship between Viral Replication and the Severity of Hepatic Necroinflammatory Damage Changed before HBeAg Loss in Patients with Chronic Hepatitis B Virus Infection

Leijie Wang, Jian Wang, Kunyu Zhao, Lina Jiang, Xinxin Zhang, Jingming Zhao, Jie Li, Fengmin Lu

Published online: February 27, 2024

[ ] [ PDF Pages: 381-388 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00378

Review Article

Treatment Options for Hepatocellular Carcinoma Using Immunotherapy: Present and Future

Hongbin Wei, Chunlu Dong, Xun Li

Published online: February 28, 2024

[ ] [ PDF Pages: 389-405 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00462

Role of Fibrinogen-like Protein 1 in Tumor Recurrence Following Hepatectomy

Zahra Shafieizadeh, Zohreh Shafieizadeh, Maryam Davoudi, Reza Afrisham, Xiaolei Miao

Published online: March 25, 2024

[ ] [ PDF Pages: 406-415 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00397

Effects of the Pituitary-targeted Gland Axes on Hepatic Lipid Homeostasis in Endocrine-associated Fatty Liver Disease-A Concept Worth Revisiting

Yifang Li, Meina Zheng, Steven Limbara, Shanshan Zhang, Yutao Yu, Le Yu, Jian Jiao

Published online: January 23, 2024

[ ] [ PDF Pages: 416-427 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00421

Subnormal Serum Liver Enzyme Levels: A Review of Pathophysiology and Clinical Significance

Elham M. Youssef, George Y. Wu

Published online: March 18, 2024

[ ] [ PDF Pages: 428-435 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00446

Illuminating and Instructive Clinical Case

Liver Transplantation Reverses Hepatic Myelopathy in the Decompensated Phase of Cirrhosis: Case Report and Literature Review

Jiajun Li, Sile Wan, Fukai Wen, Qingyu Li, Yifeng Cui, Zhaoyang Lu, Han Lin

Published online: March 13, 2024

[ ] [ PDF Pages: 436-442 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00487

Back to Top