v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Original Article

Liver Failure, Cirrhosis and Portal Hypertension

Serum Iron Overload Activates the SMAD Pathway and Hepcidin Expression of Hepatocytes via SMURF1

Ning Zhang, Pengyao Yang, Yanmeng Li, Qin Ouyang, Fei Hou, Guixin Zhu, Bei Zhang, Jian Huang, Jidong Jia, Anjian Xu

Published online: February 4, 2024

[ ] [ PDF Pages: 227-235 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00440

Trends in Mortality of Cirrhosis in China: An Analysis of the China Death Surveillance Database from 2008 to 2020

Xiaoxiao Wang, Huixin Liu, Jinlei Qi, Lijun Wang, Peng Yin, Feng Liu, Lai Wei, Yu Wang, Maigeng Zhou, Huiying Rao

Published online: January 22, 2024

[ ] [ PDF Pages: 236-244 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00454

Impact of Onset Time, Number, Type, and Sequence of Extrahepatic Organ Failure on Prognosis of Acute-on-chronic Liver Failure

Shaotian Qiu, Qian Zhang, Jiaxuan Hu, Lewei Wang, Rui Chen, Yingying Cao, Fang Liu, Zhenjun Yu, Caiyan Zhao, Liaoyun Zhang, Wanhua Ren, Shaojie Xin, Yu Chen, Zhongping Duan, Tao Han

Published online: January 31, 2024

[ ] [ PDF Pages: 257-265 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00379

DILI, Autoimmune, and Cholestatic Diseases

BTF3L4 Overexpression Mediates APAP-induced Liver Injury in Mouse and Cellular Models

Junchao Lin, Aqiang Fan, Zhujin Yifu, Qibing Xie, Liu Hong, Wei Zhou

Published online: February 8, 2024

[ ] [ PDF Pages: 245-256 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00342

Hepatic and Biliary Neoplasia

Prognostic Biomarkers for Hepatocellular Carcinoma Based on Serine and Glycine Metabolism-related Genes

Xufan Cai, Fang Xu, Zhaohong Wang, Hui Chen, Shengzhang Lin

Published online: February 9, 2024

[ ] [ PDF Pages: 266-277 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00457

Review Article

Approaching the Sarcopenic Patient with Nonalcoholic Steatohepatitis-related Cirrhosis

Paolo Gallo, Valentina Flagiello, Andrea Falcomatà, Giulia Di Pasquale, Giorgio D’Avanzo, Francesca Terracciani, Antonio Picardi, Umberto Vespasiani-Gentilucci

Published online: January 26, 2024

[ ] [ PDF Pages: 278-286 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00207

Immune Regulatory Networks and Therapy of γδ T Cells in Liver Cancer: Recent Trends and Advancements

Kun-Li Yin, Kai-Jian Chu, Ming Li, Yu-Xin Duan, Yan-Xi Yu, Mei-Qing Kang, Da Fu, Rui Liao

Published online: January 8, 2024

[ ] [ PDF Pages: 287-297 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00355

Improving the Conversion Success Rate of Hepatocellular Carcinoma: Focus on the Use of Combination Therapy with a High Objective Response Rate

Qi-Feng Chen, Song Chen, Minshan Chen, Ning Lyu, Ming Zhao

Published online: January 10, 2024

[ ] [ PDF Pages: 298-304 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00403

Progress in Biomarkers Related to Biliary Atresia

Fanyang Kong, Rui Dong, Gong Chen, Song Sun, Yifan Yang, Jingying Jiang, Lingdu Meng, Huifen Chen, Jiajie Zhu, Shan Zheng

Published online: January 30, 2024

[ ] [ PDF Pages: 305-315 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00260

Genetics of Gallstone Disease and Their Clinical Significance: A Narrative Review

Christopher J. Costa, Minh Thu T. Nguyen, Haleh Vaziri, George Y. Wu

Published online: February 8, 2024

[ ] [ PDF Pages: 316-326 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00563

Illuminating and Instructive Clinical Case

Late-onset Cholestasis with Paucity of Portal Area Secondary to HNF1β Deficiency in Adulthood: A Case Report

Xuemei Zhang, Kun Liu, Xiaona Lu, Wenlan Zheng, Jia Shi, Shihan Yu, Hai Feng, Zhuo Yu

Published online: February 19, 2024

[ ] [ PDF Pages: 327-331 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00464

Back to Top