v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Original Article

Liver Failure, Cirrhosis and Portal Hypertension

Causal Relationship Between Gut Microbiota and Liver Cirrhosis: 16S rRNA Sequencing and Mendelian Randomization Analyses

Mengqin Yuan, Xue Hu, Lichao Yao, Ping Chen, Zheng Wang, Pingji Liu, Zhiyu Xiong, Yingan Jiang, Lanjuan Li

Published online: November 30, 2023

[ ] [ PDF Pages: 123-133 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00259

DILI, Autoimmune, and Cholestatic Diseases

ADAR1 Inhibits Macrophage Apoptosis and Alleviates Sepsis-induced Liver Injury Through miR-122/BCL2A1 Signaling

Shanshou Liu, Jiangang Xie, Chujun Duan, Xiaojun Zhao, Zhusheng Feng, Zheng Dai, Xu Luo, Yu Li, Minghe Yang, Ran Zhuang, Junjie Li, Wen Yin

Published online: November 13, 2023

[ ] [ PDF Pages: 134-150 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00171

Comprehensive Bile Acid Profiling of ABCB4-mutated Patients and the Prognostic Role of Taurine-conjugated 3α,6α,7α,12α-Tetrahydroxylated Bile Acid in Cholestasis

Teng Liu, Ren-Xue Wang, Jun Han, Zhong-Die Li, Jonathan A. Sheps, Li-Juan Zheng, Xiao-Xiao Xu, Victor Ling, Jian-She Wang

Published online: September 15, 2023

[ ] [ PDF Pages: 151-161 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00095

Safety and Immunogenicity After Primary and Booster Inactivated SARS-Cov-2 Vaccination in Patients with Autoimmune Liver Diseases

Zhiwei Chen, Yuting Wang, Taiyu He, Hu Li, Ling Ao, Qingbo Pan, Yingzhi Zhou, Qian Zhu, Dejuan Xiang, Gaoli Zhang, Ning Ling, Min Chen, Peng Hu, Mingli Peng, Dachuan Cai, Dazhi Zhang, Hong Ren

Published online: September 6, 2023

[ ] [ PDF Pages: 162-171 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00049

Hepatic and Biliary Neoplasia

Hepatocellular Carcinoma Incidence and Mortality in the USA by Sex, Age, and Race: A Nationwide Analysis of Two Decades

Yazan Abboud, Mohamed Ismail, Hamza Khan, Esli Medina-Morales, Saqr Alsakarneh, Fouad Jaber, Nikolaos T. Pyrsopoulos

Published online: January 2, 2024

[ ] [ PDF Pages: 172-181 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00356

Review Article

Focal Nodular Hyperplasia: A Comprehensive Review with a Particular Focus on Pathogenesis and Complications

Jaimy Villavicencio Kim, George Y. Wu

Published online: December 21, 2023

[ ] [ PDF Pages: 182-190 ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00265

Progress in the Correlation Between Inflammasome NLRP3 and Liver Fibrosis

Meihua Sun, Yanqing Zhang, Anbing Guo, Zongting Xia, Lijun Peng

Published online: October 30, 2023

[ ] [ PDF Pages: 191-200 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00231

Role of Exosomal Modulation of Macrophages in Liver Fibrosis

Bin Fan, He Xie, Qi Tan, Qingyuan Li, Tao Gong, Baoren He, Yujia Li, Limin Chen

Published online: November 23, 2023

[ ] [ PDF Pages: 201-209 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00381

Update on the Diagnosis and Treatment of Combined Hepatocellular Cholangiocarcinoma

Kai-Jian Chu, Yoshikuni Kawaguchi, Han Wang, Xiao-Qing Jiang, Kiyoshi Hasegawa

Published online: November 15, 2023

[ ] [ PDF Pages: 210-217 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00189

Illuminating and Instructive Clinical Case

Hepatocellular Carcinoma with Gastric Metastasis Mimicking a 4 cm Gastrointestinal Stromal Tumor After a 3-year Disease-free Interval

Wei-Ting Chen, Shiu-Feng Kathy Huang, Ming-Ling Chang, Yun-Fan Liaw

Published online: October 23, 2023

[ ] [ PDF Pages: 218-221 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Equator Checklist ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00282

Research Letter

A Novel Algorithm for Streamlining Diagnosis of Advanced Liver Fibrosis in CHB Patients with Concurrent Hepatic Steatosis

Xiaoming Xu, Fajuan Rui, Wenjing Ni, Chao Wu, Junping Shi, Jie Li

Published online: January 29, 2024

[ ] [ PDF Pages: 222-226 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ COI Form ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00362

Back to Top