v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > Journal of Clinical and Translational Hepatology > Archive

Download PDF [ -pages ]

Original Article

Infectious Hepatitis

Dopamine Inhibits the Expression of Hepatitis B Virus Surface and e Antigens by Activating the JAK/STAT Pathway and Upregulating Interferon-stimulated Gene 15 Expression

Xiaoquan Liu, Xiuqing Pang, Zhiping Wan, Jinhua Zhao, Zhiliang Gao, Hong Deng

Published online: April 30, 2024

[ ] [ PDF Pages: 443-456 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2024.00051

Paclitaxel-induced Immune Dysfunction and Activation of Transcription Factor AP-1 Facilitate Hepatitis B Virus Replication

Shi Chen, Benhua Li, Wei Luo, Adeel ur Rehman, Miao He, Qian Yang, Shunyao Wang, Jinjun Guo, Ling Chen, Xiaosong Li

Published online: March 6, 2024

[ ] [ PDF Pages: 457-468 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00537

Five-year Treatment with Tenofovir Alafenamide Achieves High Rates of Viral Suppression, Alanine Aminotransferase Normalization, and Favorable Bone and Renal Safety in Chinese Chronic Hepatitis B Patients

Jinlin Hou, Qin Ning, Zhongping Duan, Yu Chen, Qing Xie, Lunli Zhang, Shanming Wu, Hong Tang, Jun Li, Feng Lin, Yongfeng Yang, Guozhong Gong, Yanwen Luo, Shelley Xie, Hongyuan Wang, Roberto Mateo, Tahmineh Yazdi, Frida Abramov, Leland J. Yee, John Flaherty, Chengwei Chen, Yan Huang, Mingxiang Zhang, Jidong Jia

Published online: April 15, 2024

[ ] [ PDF Pages: 469-480 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00417

Metabolic Liver Diseases

Astragalus Polysaccharide Enhances Voriconazole Metabolism under Inflammatory Conditions through the Gut Microbiota

Xiaokang Wang, Xianjing Hu, Chunxiao Ye, Jingqian Zhao, Shing Cheng Tan, Liangbin Zhou, Chenyu Zhao, Kit Hang Wu, Xixiao Yang, Jinbin Wei, Maoxun Yang

Published online: April 19, 2024

[ ] [ PDF Pages: 481-495 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2024.00024

Liver Failure, Cirrhosis and Portal Hypertension

The Therapeutic Effects of Baicalein on the Hepatopulmonary Syndrome in the Rat Model of Chronic Common Bile Duct Ligation

Ziyang Zeng, Yuhao Lei, Chunyong Yang, Xianfeng Wu, Liang Zhang, Zhiyong Yang, Lin Chen, Xiaobo Wang, Karine Belguise, Yujie Li, Bin Yi

Published online: March 18, 2024

[ ] [ PDF Pages: 496-504 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00513

Hepatic and Biliary Neoplasia

Beneficial Effects of Traditional Chinese Medicine Fuzheng Huayu on the Occurrence of Hepatocellular Carcinoma in Patients with Compensated Chronic Hepatitis B Cirrhosis Receiving Entecavir: A Multicenter Retrospective Cohort Study

Haina Fan, Shujuan Lei, Zhimin Zhao, Yan Huang, Hui Wang, Xudong Liu, Xiaodong Li, Min Xu, Wei Zhang, Kewei Sun, Huichun Xing, Yang Mei, Jiaquan Huang, Chuanwu Zhu, Kejun Zhang, Yali Zong, Xizhong Shen, Qing Xie, Chenghai Liu

Published online: March 27, 2024

[ ] [ PDF Pages: 505-515 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00521

Review Article

Ultrasonography of Hepatocellular Carcinoma: From Diagnosis to Prognosis

Huisen Hu, Yonglei Zhao, Chengbin He, Lujie Qian, Pintong Huang

Published online: April 30, 2024

[ ] [ PDF Pages: 516-524 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2024.00018

Adjuvant Therapy for Hepatocellular Carcinoma After Curative Treatment: Several Unanswered Questions

Le Li, Zhen-Zhen Li, Li-Xin Pan, Jia-Yong Su, Shan Huang, Liang Ma, Jian-Hong Zhong

Published online: April 24, 2024

[ ] [ PDF Pages: 525-533 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2024.00030

Research Letter

Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt Linked to Increased Risk of Hepatocellular Carcinoma: A VA Matched Cohort Study

Shalini Bansal, Tamar Taddei, Rebecca Wells, Marina Serper, Theresa Bittermann, Nadim Mahmud, David E. Kaplan

Published online: April 8, 2024

[ ] [ PDF Pages: 534-538 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2023.00554

Back to Top