v
Search
Advanced Search

Publications > Journals > > Archive

Download PDF [ -pages ]

Hot Topic Commentary

R0 Liver Resection should be a First-line Treatment for Selected Patients with Intermediate Hepatocellular Cancer

Martin Janicko, Sylvia Drazilova, Peter Jarcuska

Published online: March 17, 2023

[ ] [ PDF Pages: 757-760 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00123

Letter to the Editor

Metabolic Phenotypes: Drivers of Health Outcomes in Fatty Liver Diseases

Phunchai Charatcharoenwitthaya

Published online: April 17, 2023

[ ] [ PDF Pages: 761-762 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00170S

VIEW RELATED CONTENT :

Investigating the Effect of Metabolic Phenotypes on Health Events in Alcoholic and Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Original Article

Metabolic Liver Diseases

Akkermansia muciniphila and Bifidobacterium bifidum Prevent NAFLD by Regulating FXR Expression and Gut Microbiota

Fulin Nian, Longyun Wu, Qiaoyun Xia, Peiying Tian, Chunmei Ding, Xiaolan Lu

Published online: February 22, 2023

[ ] [ PDF Pages: 763-776 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00415

Comparison of Clinical Characteristics and Outcomes of MAFLD and NAFLD in Chinese Health Examination Populations

Xin Xu, Xiaohua Zhou, Ting Tian, Yuqing Ding, Chengxiao Yu, Wei Zhao, Xiao Wang, Jing Lu, Wen Guo, Longfeng Jiang, Quanrongzi Wang, Qun Zhang, Ci Song

Published online: January 12, 2023

[ ] [ PDF Pages: 777-786 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00154

Liver Failure, Cirrhosis and Portal Hypertension

IGF2-NR4A2 Signaling Regulates Macrophage Subtypes to Attenuate Liver Cirrhosis

Lichao Yao, Xue Hu, Mengqin Yuan, Qiuling Zhang, Pingji Liu, Lian Yang, Kai Dai, Yingan Jiang

Published online: January 31, 2023

[ ] [ PDF Pages: 787-799 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00392

Performance of the Enhanced Liver Fibrosis Score, Comparison with Vibration-controlled Transient Elastography Data, and Development of a Simple Algorithm to Predict Significant Liver Fibrosis in a Community-based Liver Service: A Retrospective Evaluation

Tina Reinson, Janisha Patel, Mead Mathews, Derek Fountain, Ryan M. Buchanan, Christopher D. Byrne

Published online: February 24, 2023

[ ] [ PDF Pages: 800-808 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00335

Portal Fibrotic Cord is Associated with Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt Failure and Death in Cirrhotic Patients

Yunshu Yang, Chuangye He, Xulong Yuan, Kai Li, Wenyuan Jia, Jing Niu, Na Han, Jiao Xu, Ying Zhu, Li Xu, Yuxuan Mao, Yuanping Xu, Xiaoyuan Gou, Jun Tie

Published online: January 4, 2023

[ ] [ PDF Pages: 809-816 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00391

Infectious Hepatitis

Liver Stiffness Measurement can Predict Liver Inflammation in Chronic Hepatitis B Patients with Normal Alanine Transaminase

Ling-Ling Huang, Xue-Ping Yu, Qing-Fa Ruan, Yan-Xue Lin, Huan Li, Wen Jin, Rui-Feng Liu, Yan-Lan Liang, Yu-Rui Liu, Yue-Yong Zhu, Jia-Ji Jiang, Ri-Cheng Mao, Da-Wu Zeng

Published online: January 18, 2023

[ ] [ PDF Pages: 817-826 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00329

Vaginal Delivery and Breastfeeding Benefit Infant Immune Response to Hepatitis B Vaccine: A Prospective Cohort Study

Huiqing Liu, Lili Li, Yali Li, Minmin Liu, Yarong Song, Feng Ding, Xiaoshu Zhang, Jie Li

Published online: March 7, 2023

[ ] [ PDF Pages: 899-907 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00032S

Double Plasma Molecular Adsorption System with Sequential Low-dose Plasma Exchange in Patients with Hepatitis B Virus-related Acute-on-chronic Liver Failure: A Prospective Study

Lu Wang, Wenxiong Xu, Shu Zhu, Guoli Lin, Jing Lai, Yufeng Zhang, Ying Liu, Lihua Zheng, Qiumin Luo, Zhiliang Gao, Chan Xie, Liang Peng

Published online: January 9, 2023

[ ] [ PDF Pages: 908-917 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00254

IL2-inducible T-cell Kinase is Required for HBV-induced Type T Interferon Expression and Antiviral Response

Mengxin Lin, Ruyi Guo, Dawu Zeng, Jiangfu Liu, Minghui Zheng, Zhijun Su

Published online: February 7, 2023

[ ] [ PDF Pages: 918-924 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00299

Liver Transplantation and Surgery

Stratified Analysis of Survival Benefit for ABO-incompatible Deceased-donor Liver Transplantation: Multicenter Propensity Score-matched Study

Mengfan Yang, Xuyong Wei, Abdul Rehman Khan, Qiang Wei, Rui Wang, Binhua Pan, Kun Wang, Zhisheng Zhou, Di Lu, Beini Cen, Shuijun Zhang, Wenzhi Guo, Shusen Zheng, Yang Yang, Xiao Xu

Published online: February 1, 2023

[ ] [ PDF Pages: 827-838 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00297

Randomized Trial of Ciclosporin with 2-h Monitoring vs. Tacrolimus with Trough Monitoring in Liver Transplantation: DELTA Study

Bastian N. Ruijter, Akin Inderson, Aad P. van den Berg, Herold J. Metselaar, Jeroen Dubbeld, Maarten E. Tushuizen, Robert J. Porte, Wojciech Polak, Danny van der Helm, Marjolein van Reeven, Mar Rodriguez-Girondo, Bart van Hoek

Published online: March 7, 2023

[ ] [ PDF Pages: 839-849 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00348

Hepatic and Biliary Neoplasia

Single-cell RNA-seq Revealed that Altered Tumor Infiltrating Lymphocytes in Cirrhotic Liver Indicate Development of Hepatocellular Carcinoma

Jingxian Duan, Peng Zhu, Yong Zhang, Tianhao Mu, Yingqiang Li, Rui Xiong, Su Chen, Yingmei Li, Zhicheng Li, Shifu Chen, Lei Zhang

Published online: March 16, 2023

[ ] [ PDF Pages: 850-862 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00062

Sarmentosin Induces Autophagy-dependent Apoptosis via Activation of Nrf2 in Hepatocellular Carcinoma

Zhitao Jiang, Liyuan Gao, Chundi Liu, Jianchun Wang, Yi Han, Jinhuo Pan

Published online: January 31, 2023

[ ] [ PDF Pages: 863-876 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00312

Aminoacyl-tRNA Synthetase-based Prognosis Model and Exploration of Potential Mechanisms in Hepatocellular Carcinoma

Yixun Jin, Xinyang Huang, Zhuoxin Wang, Hui Xu, Qi Wang, Lifu Wang

Published online: January 17, 2023

[ ] [ PDF Pages: 877-888 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00301

Diagnostic Efficacy and Possible Underlying Mechanisms of Noninvasive Clinical Markers in Hepatocellular Carcinoma

Chao-Xu Fu, Jun Li, Zheng-Da Chen, Yan-Ping Cao, Hong-Ling Zhang, Hong-Ting Sui, Bao-Cheng Shan, Lei Xu, Yang Zhou, Min Zhou, En-Yue Yang, Hong-Xin Piao

Published online: January 28, 2023

[ ] [ PDF Pages: 889-898 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00285

Review Article

Primary Non-HFE Hemochromatosis: A Review

Alla Turshudzhyan, David C. Wu, George Y. Wu

Published online: February 2, 2023

[ ] [ PDF Pages: 925-931 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00373

Secondary Iron Overload and the Liver: A Comprehensive Review

Kanokwan Pinyopornpanish, Adisak Tantiworawit, Apinya Leerapun, Atiwat Soontornpun, Satawat Thongsawat

Published online: February 1, 2023

[ ] [ PDF Pages: 932-941 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00420

Primary Hepatic Extra-gastrointestinal Stromal Tumors: Molecular Pathogenesis, Immunohistopathology, and Treatment

Erica C. Becker, Gonca Ozcan, George Y. Wu

Published online: January 30, 2023

[ ] [ PDF Pages: 942-948 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00173

Emerging Therapeutic Strategies in The Fight Against Primary Biliary Cholangitis

Abigail Medford, Jonathan Childs, Ashleigh Little, Sanjukta Chakraborty, Leonardo Baiocchi, Gianfranco Alpini, Shannon Glaser

Published online: March 16, 2023

[ ] [ PDF Pages: 949-957 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00398

Targeting Gut Microbiota for the Treatment of Primary Biliary Cholangitis: From Bench to Bedside

Li Zhang, Ling Yang, Huikuan Chu

Published online: March 1, 2023

[ ] [ PDF Pages: 958-966 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00408

Strategies to Prevent Mother-to-child Transmission of Hepatitis B Virus

Palittiya Sintusek, Nasamon Wanlapakorn, Yong Poovorawan

Published online: March 10, 2023

[ ] [ PDF Pages: 967-974 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00332

Cardiac Syndromes in Liver Disease: A Clinical Conundrum

Milos Brankovic, Paul Lee, Nikolaos Pyrsopoulos, Mark Klapholz

Published online: February 1, 2023

[ ] [ PDF Pages: 975-986 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00294

Illuminating and Instructive Clinical Case

Portal Hypertension Refractory Ascites Caused by Secondary Hemochromatosis

Jun Tie, Wen Yuan Jia, Xiaoyuan Gou

Published online: March 7, 2023

[ ] [ PDF Pages: 987-990 ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00418

Synchronous Double Primary Combined Hepatocellular-cholangiocarcinoma and Cholangiolocarcinoma in a Cirrhotic Liver

Masahiro Sakata, Koji Kitada, Rika Omote, Hiroshi Sonobe, Masashi Utsumi, Naoyuki Tokunaga, Takashi Fushimi, Ryota Nagao, Tatsuro Sakata, Toshihiko Kaneyoshi, Tatsuya Toyokawa, Masaru Inagaki

Published online: February 8, 2023

[ ] [ PDF Pages: 991-997 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00382

Research Letter

TDF Promotes Glycolysis and Mitochondrial Dysfunction to Accelerate Lactate Accumulation by Downregulating PGC1α in Mice

Yuxuan Luo, Zhiwei Chen, Zhao Li, Aoran Luo, Yi Zeng, Min Chen, Mingli Peng, Hong Ren, Peng Hu

Published online: February 3, 2023

[ ] [ PDF Pages: 998-1002 ] [ Highlights ] [ Google Scholar ] [ Cite ]

doi:10.14218/JCTH.2022.00082

Back to Top